Comp 1 (0-00-00-00)

MOTOPROX KLUB

Myšlienkou založenia bolo zjednotiť ľudí so spoločným záujmom a vášňou. Vzájomne si napomáhať, podporovať sa a hľadať správne riešenia pre problematiku v oblasti motocrossu a endura. Svojich členov zastupujeme vo vzťahu k príslušným organizáciám. Poskytujeme im v súvislosti s ich činnosťou rôzne poradenské, konzultačné a ďalšie služby. Pre našich členov sa navyše snažíme vybudovať program výhod, ktoré nám poskytujú naši partneri a sponzori s cieľom napomôcť klubu o vytvorenie čo najlepších podmienok pre rozvoj. Všetci členovia klubu majú rovnaké práva a povinnosti. 

POSTUP PRI VSTUPE DO KLUBU

1. Našim členom sa môže stať ktokoľvek, kto má vzťah k motocyklom, túži sa vo svojej záľube zlepšovať alebo jeho ambíciou napomáhať klubu a členom pri naplňaní cieľov. Nezáleží na tom, či je to muž alebo žena. Budúci člen/členka klubu by mal/a na verejnosti vystupovať tak, aby svojím správaním nepoškodzoval/a dobré meno klubu.

2. Každý, kto sa chce stať členom musí podať písomnú prihlášku. Svojím podpisom dá následne súhlas so stanovami klubu a nariadeniami.

3. Základné členské slúži na pokrytie nákladov spojené s vedením klubu.(licencie, webhosting, dómeny..) Výška členského je 10 eur/rok. Platí sa vždy naraz, a to v hotovosti alebo prevodom na účet do 31. januára daného roku. V prípade nového člena do 30 kalendárnych dní od vstupu. Všetky príspevky a hospodárenie s nimi si členovia a tiež verejnosť môžu pozrieť na našom Transparentnom účte. O rozhodnutiach, ktoré sa týkajú hospodárenia so získanými financiami rozhodujú všetci členovia spoločne hlasovaním.

4. Po podaní písomnej prihlášky klub rozhodne, či danú žiadosť schváli alebo naopak zamietne.

5. V prípade, že prihláška bude schválená, nový člen dostane klubovú kartu, ktorá slúži k identifikácii a k uplatňovaniu prebiehajúcich výhod. Karta má svoj identifikačný kód, ktorý je pridelený konkrétnemu členovi. Súčasne s kartou obdrží každý člen všetky potrebné informácie ohľadom ponúkaných výhod a postup ako ich využívať.

Číslo účtu spolu so stanovami klubu a aj samotnou prihláškou nájdete nižšie.

 

dokument “Prihláška”
dokument “Licencia motoklubu”

dokument “Stanovy klubu”
dokument “Transparentný účet – členské príspevky”

ŠPORTOVÉ PORIADKY:

dokument “NŠP – MOTOCROSS 2017
dokumentNŠP – ENDURO CROSS 2017
dokument “NŠP – COUNTRY CROSS 2017
dokument “EV SMF – DESATORO
dokument “SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KÓDEX


PARTNERI ZAPOJENÍ DO PROGRAMU VÝHOD PRE NAŠICH ČLENOV:

n1design5 logo logo 435   logo-lukysport-1 logon1LK logo-1 (0;00;00;00)_1